تفکیک سالن ها بر اساس زمینه فعالیت


سالن زمینه فعالیت
فردوسی سخت افزار- شبکه-اپراتورهای مخابراتی- دولت الکترونیک
 
ابوسعید مولوی نرم افزار - وب -امنیت- ارائه دهندگان اینترنت- دیجیتال مارکتینگ-
انوری فروش - اپلیکیشن
بهار شهر هوشمند