تاریخ های مهم
عنوان تاریخ
آخرین مهلت ثبت نام 1397/05/01
زمان غرفه آرایی 1397/06/07 الی 1397/06/10
تخلیه غرفه ها 1397/06/16
تاریخ نمایشگاه 11الی 15شهریور ماه 97