تاریخ های مهمعنوان تاریخ
آخرین مهلت ثبت نام 1397/09/01
زمان غرفه آرایی 1397/10/09 الی 1397/10/11
تخلیه غرفه ها 1397/10/17
تاریخ نمایشگاه 12الی 16دی ماه 97