تماس با ما


مهندس هاشم نیا مدیر پروژه
مهندس تیزقدم- مهندس رهبر   کارشناسان پروژه
05137651039
05137653526
05137650906
تلفن مستقیم
05137653080
داخلی ها 20 و23و 24
تلفن شرکت
irancom@aresa.ir پست الکترونیک
09120151273  09120151271 همراه
@IranCom20 تلگرام